Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας ♦ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • Συγκρότημα Γαιόπολις • Λάρισα • g-energy@uth.gr

twitter 312464 640 linkedin facebook

Αποστολή του ΤΣΕ είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους φοιτητές του και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στη γνωστική περιοχή των Ενεργειακών Συστημάτων. Το ΤΣΕ στοχεύει στην προαγωγή γνώσης και εξειδίκευσης με κανόνες δεοντολογίας που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας, στη διαμόρφωση ενός ελεύθερου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, στη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, στη διασφάλιση εχέγγυων ότι το διδακτικό προσωπικό έχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο για διδασκαλία και έρευνα, στη διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Κύριος στόχος του ΤΣΕ είναι η αναγνώριση του ΠΠΣ και των ΜΠΣ ως προγράμματα υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Διεθνές επίπεδο μέσα στην επόμενη 2ετία. Επιπλέον, απώτερος στόχος του ΤΣΕ αποτελεί η Διεθνής αναγνώριση και αποδοχή του επιτελούμενου ερευνητικού έργου και των διδακτορικών διατριβών που απονέμει, ως υψηλής ποιότητας έργο.

Το ΤΣΕ, εναρμονιζόμενο πλήρως με την καθολική πολιτική του ΠΘ, θεωρεί κεντρικό σημείο της πολιτικής του την ανάγκη ανάπτυξης ιδεών, κουλτούρας και πολιτικής διασφάλισης ποιότητας στο ίδρυμα. Η διασφάλιση ποιότητας εγγυάται την ασφαλή πορεία για τον προσδιορισμό, αλλά και την επίτευξη των οραμάτων, της αποστολής, των στόχων και της πολιτικής του Ιδρύματος. Μέσω της διασφάλισης ποιότητας, το Τμήμα ικανοποιεί τις προσδοκίες και τους στόχους του, αλλά και τον κοινωνικό του ρόλο, καθώς και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ), ακολουθώντας πιστά τα πρότυπα που θέτει το Ίδρυμα, έχει σκοπό την ανάπτυξη κουλτούρας διαρκούς αναβάθμισης της ποιότητας στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ώστε να μπορεί να εκπληρώνει τους στόχους του, μέσω της εκπαίδευσης, της αριστείας, της προαγωγής της γνώσης και της καινοτομίας στην έρευνα. Αποτελεί δέσμευση για διαδικασίες βελτίωσης και άμιλλας παρά για ανταγωνισμό, για διαδικασίες που θα οδηγήσουν σε λήψη αποφάσεων και θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή του.

Το ΤΣΕ, για να αριστεύσει, πρέπει να παρακινεί, να δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές, διδάσκοντες και διοικητικούς να αναδεικνύουν τις δυνατότητες και τις επιτυχίες τους σε όλους τους τομείς: σπουδές, γνώσεις, καριέρα κ.λπ. Το ΣΔΠ είναι ο ‘ευγενέστερος’ δρόμος για παρακίνηση, προσπάθεια και διαρκή βελτίωση. Στο ΤΣΕ δεν επιδιώκεται απλά διδασκαλία, μάθηση, έρευνα, και υπηρεσίες στην κοινωνία· επιδιώκεται η ποιότητα σε διδασκαλία, μάθηση, έρευνα και υπηρεσίες στην κοινωνία. Οι διαδικασίες αυτές είναι διαρκείς και συνεισφέρουν στην κατάκτηση της αυτονομίας του Ιδρύματος.

Η διασφάλιση ποιότητας μέσω της ορθής αποτίμησης του έργου του Τμήματος οδηγεί στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων εισηγήσεων για τη λήψη μέτρων, για ίδρυση ή βελτίωση των θεσμών και για τη διαμόρφωση κατευθύνσεων και στρατηγικών ποιοτικής βελτίωσης της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και διοικητικής λειτουργίας. Ένα μέρος των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας είναι και η αξιολόγηση του ΤΣΕ σύμφωνα με τα πρότυπα που θέτει το ΠΘ συνολικά. Η αξιολόγηση είναι μία συνεχής και συμμετοχική διαδικασία. Μέσω της αξιολόγησης, το ΤΣΕ ως αναπόσπαστο μέρος του ΠΘ, θεμελιώνει άποψη για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια που ποσοτικοποιούνται αντικειμενικά με δείκτες γενικής αποδοχής.