Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας ♦ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • Συγκρότημα Γαιόπολις • Λάρισα • g-energy@uth.gr

twitter 312464 640 linkedin facebook

Για τις ανάγκες της εσωτερικής αξιολόγησης, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος έχει ορίσει την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.). Η ΟΜΕΑ φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων από το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας διεργασιών και επιμέρους διαδικασιών, καθώς και για τη συγκέντρωση των απαραίτητων σχετικών στοιχείων στα οποία θα στηριχθεί το περιεχόμενο της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης. Η τελευταία διαβιβάζεται στη Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιδρύματος και εν συνεχεία, μέσω αυτής, στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Τα μέλη της ΟΜΕΑ κατά την τρέχουσα περίοδο είναι:

  • Θεοδόσιος Θεοδοσίου, Επίκουρος Καθηγητής
  • Στυλιανός Βαγρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
  • Αγγελική Μπρούζγου, Επίκουρος Καθγήτρια

Απόφαση 18/07-09-2021/Θέμα 4.2.