Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας ♦ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • Συγκρότημα Γαιόπολις • Λάρισα • g-energy@uth.gr

twitter 312464 640 linkedin facebook

Για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος λειτουργούν όλες οι απαραίτητες επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Ο 1ος κύκλος Σπουδών (Προπτυχιακές Σπουδές) υποστηρίζεται από:

 • Την Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών,
 • Την Επιτροπή Αξιολόγησης Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού – Ακαδημαϊκών Υποτρόφων,
 • Την Επιτροπή Αξιολόγησης Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού – ΠΔ 407,
 • Επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων διδασκόντων στο πλαίσιο του Προγράμματος "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2022"
 • Επιτροπή αξιολόγησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» (ΕΔΒΜ177)
 • Επιτροπή για την εξέταση των αιτήσεων για αναγνώριση μαθημάτων των επιτυχόντων στις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδ. έτους 2019-2020
 • Επιτροπή παραλαβής προμήθειας υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας

Για μία σειρά θεμάτων του τμήματος, αντί επιτροπών, υπάρχει ορισμένο υπεύθυνο Μέλος το οποίο είναι είτε Μέλος ΔΕΠ ή Μέλος ΕΤΕΠ ή Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος. Οι θεματικές είναι οι εξής:

 • Υπεύθυνο Μέλος για τη «e-γραμματεία»
 • Υπεύθυνο Μέλος για το «eclass»
 • Υπεύθυνο Μέλος για την ένταξη των φοιτητών στο Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας
 • Υπεύθυνο Μέλος για το ΑΠΕΛΛΑ
 • Υπεύθυνο Μέλος για στη Διαύγεια
 • Υπεύθυνο Μέλος για τον «Εύδοξο»
 • Υπεύθυνο Μέλος για την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
 • Υπεύθυνο Μέλος οικονομικής διαχείρισης του Τμήματος και ανάρτησης προδιαγραφών/ προϋπολογισμού ειδών στην πλατφόρμα της οικονομικής υπηρεσίας
 • Υπεύθυνο Μέλος για το έργο με τίτλο «Λειτουργικά έξοδα Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας»
 • Υπεύθυνο Μέλος για τη δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας
 • Υπεύθυνο Μέλος για τη διεξαγωγή των τηλεδιασκέψεων του Τμήματος
 • Υπεύθυνο Μέλος για θέματα βιβλιοθήκης
 • Υπεύθυνο Μέλος για θέματα χωροθέτησης του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας
 • Υπεύθυνο Μέλος για την εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού Covid-19
 • Υπεύθυνο Μέλος για την εισαγωγή στοιχείων στο σύστημα ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ

Ο κύκλος Διδακτορικών Σπουδών υποστηρίζεται από:

 • Τη Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (Σ.Ε.Δ.Σ.), η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την εποπτεία και το συντονισμό του συνόλου των διδακτορικών δραστηριοτήτων του Τμήματος και φέρει την ευθύνη της εισήγησης στη Συνέλευση του Τμήματος όλων των θεμάτων των σχετικών με τις διδακτορικές σπουδές
 • Την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής (Ε.Α.Ε.), η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων διδακτόρων, απαρτίζεται από τρία τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος μεταξύ αυτών που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό διδακτικό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών
 • Συμβουλευτικές Επιτροπές για κάθε υποψήφιο διδάκτορα

Επιπλέον, υπάρχει Αντιπροσώπευση του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας στην Επιτροπή Ερευνών του Παν. Θεσσαλίας.

Η δομή, η οργάνωση, η λειτουργία και η αξιολόγηση του ΠΔΣ του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία {Ν.4485/2017 (Α’ 114)} και από τις διατάξεις του κανονισμού διδακτορικών σπουδών, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’2126/2-6-2020, που εξειδικεύει και συμπληρώνει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις Διδακτορικές Σπουδές και ενσωματώνει τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας.

Αλλαγές Υπευθύνων και Επιτροπών γίνονται από το Συνέλευση του Τμήματος μετά από Εισήγηση του/της Προέδρου.